កំពត-កែប អ្នកឯកទេសដីធ្លី៣៨០០

មាន 1 អត្តបទ
ខេត្តកំពតបានបង្កើតកំណត់ត្រាថ្មីមួយទាក់ទងចំនួនអ្នកចូលរួមក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ Bunthoeun Chhut 24/August/2020 17:59

{:kh}ខេត្តកំពត៖ ខេត្តកំពតបានបង្កើតកំណត់ត្រាថ្មីមួយដល់គម្រោងជ្រើសរើសអ្នកឯកទេសដីធ្លីប្រចាំតំបន់របស់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Century 21 Zillion Holding ដោយមានអ្នកចូលរួមរហូតដល់ទៅជិត 600 នាក់ និងមានអ្នកចុះឈ្មោះ