កំពត កែប

មាន 1 អត្តបទ
កំពត-កែប ជាគោលដៅសំខាន់ដើម្បីបំបែកកំណត់ត្រាខេត្តផ្សេងៗទាក់ទងចំនួនអ្នកឯកទេសដីធ្លី Bunthoeun Chhut 14/August/2020 16:03

ខេត្តកំពត​៖ បន្ទាប់ពីរៀបចំនៅខេត្តចំនួន 5 ដោយជោគជ័យ ហើយទទួលបានអ្នកចូលរួមលើសពីការគ្រោងទុក ឥឡូវនេះកម្មវិធីបណ្តុះភាពជោគជ័យ 3800 នាក់សម្រាប់អ្នកឯកទេសដីធ្លីប្រចាំតំបន់ បានចូលមកដល់ខេត្តកំពត និងខេត្តកែបហើយ។