កំណើនវិជ្ជមាន

មាន 1 អត្តបទ
ធនាគារកណ្តាល៖ សំណង់-អចលនទ្រព្យកម្ពុជានឹងស្ទុះងើបឡើងវិញក្នុងឆ្នាំនេះ Bunthoeun Chhut 25/January/2021 16:28

ភ្នំពេញ៖ វិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យនឹងស្ទុះងើបឡើងវិញគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅ​ឆ្នាំ ២០២១នេះ បន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ចុះកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារឥទ្ធិពលវិបត្តិសកលបង្ករឡើងដោយការរាលដាលជំងឺ​កូវីដ-១៩។ នេះបើតាមរបាយការណ៍ធនាគារជា