កាស៊ីណូ សណ្ឋាគារ រីស៊ត

មាន 1 អត្តបទ
សណ្ឋាគារនិងកាស៊ីណូ Nagaworld បង្ហាញគម្រោងពង្រីកខ្លួនទៅខេត្តសៀមរាប និងខេត្តព្រះសីហនុ Bunthoeun Chhut 31/August/2020 13:23

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមហ៊ុន Naga Corp ដែលគ្រប់គ្រង​ប្រតិបត្តិការ​កាស៊ីណូ Nagaworld នៅកម្ពុជា ​បាន​បង្ហើបពីបំណងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនទៅប៉ូលសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗពីររបស់កម្ពុជា គឺខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្តសៀមរាប។ នេះ​