កសិទេសចរណ៍

មាន 1 អត្តបទ
បណ្តោយផ្លូវជាតិថ្មីមួយភ្ជាប់ខេត្តបី នឹងទាក់ទាញវិនិយោគ និងទេសចរនៅកម្ពុជា Bunthoeun Chhut 30/August/2021 19:44

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវជាតិលេខ១០ ដែលតភ្ជាប់ខេត្តសំខាន់ៗបី គឺខេត្តកោះកុង-ពោធិ៍សាត់-បាត់ដំបង នឹងក្លាយជាបណ្តាញ​ចរាចរណ៍ទំនិញ​ និងមនុស្ស​ដ៏សំខាន់ ដែលនឹងបង្កើនភាពទាក់ទាញសម្រាប់​វិស័យទេសចរណ៍ និងទិសដៅវិនិយោគ​ថ្ម