កម្ចីទិញផ្ទះ ធនាគារ អចលនទ្រព្យ

មាន 2 អត្តបទ
កម្ចីទិញផ្ទះ និងអចលនទ្រព្យកើនដល់ ៤,៦ ពាន់លានដុល្លារ Bunthoeun Chhut 13/November/2020 17:50

ភ្នំពេញ៖ កម្ចីក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យដែលផ្តល់ឲ្យដោយគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបន្តកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅឆ្នាំ ២០២០ នេះបើទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមពីវិបត្តិជំងឺឆ្លងជាលក្ខណៈសកលក្តី។ នេះបើយោងតាមរបា

សំណួរទាំងនេះទៅកាន់អ្នកផ្តល់កម្ចីនឹងជួយអ្នកទទួលបានកម្ចីទិញផ្ទះប្រកបដោយគុណភាព Bunthoeun Chhut 24/September/2020 17:05

ភ្នំពេញ៖ ការសម្រេចចិត្តទទួលកម្ចីទិញផ្ទះគឺជាការសម្រេចប្រកបដោយការតាំងចិត្តខ្ពស់មួយ ដ្បិតថាកម្ចីនេះ ធ្វើឲ្យយើងត្រូវជាប់កតព្វកិច្ចសងរយៈពេលវែង។ ដូច្នេះ ការធ្វើឲ្យប្រាកដថាទទួលបានកម្ចីដែលមានគុណភាព និងសមស្របត