កម្ចី

មាន 2 អត្តបទ
តើមានមធ្យោបាយអ្វីខ្លះ ប្រើកម្ចីដើម្បីបង្កើតប្រាក់ចំណេញ? Bunthoeun Chhut 15/September/2021 18:03

ការប្រើប្រាស់កម្ចី មិនមែនជាអន្ទាក់បំណុលនោះទេ ប្រសិនបើយើង​ប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ការប្រើចំគោលដៅ នឹងជួយ​បង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិ។  ខាងក្រោមនេះ ជាវីធីសាស្រ្តសំខាន់ៗ ដែលគេប្រើប្រាស់កម្ចី ដើម្បីបង្កើតប្រា

អន្តរាគមន៍របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលើការប្រាក់កម្ចីនៅតែមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាព Bunthoeun Chhut 03/April/2020 16:13

ភ្នំពេញ៖ លោកស្រី ជា សិរី ដែលជាឧបការីទេសាភិបាល និងជាអគ្គនាយកបច្ចេកទេសធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃសុក្រទី ៣ មេសាឆ្នាំ ២០២០ នេះ​បានពន្យល់ពីវិធានការមួយចំនួនដែលធនាគារកណ្តាលរបស់កម្ពុជាបានអនុវត្តន៍ និងមូលហេតុដ