ពត៏មានអំពីកម្ចី

មាន 2 អត្តបទ
ការផ្តល់កម្ចីតាមឌីជីលថលក្លាយជាដំណោះស្រាយមានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងអំឡុងកូវីដ១៩ Bunthoeun Chhut 19/May/2021 16:23

ការផ្តល់កម្ចី​ទិញផ្ទះ​​នៅតែមានកំណើនខ្លាំងនៅអាមេរិក បើទោះបីជាការរាតត្បាតជំងឺឆ្លង​កូវីដ១៩ បាន​ប៉ះពាល់ដល់​អាជីវកម្មជាច្រើនលើសកលលោក ដោយសារថា​ការផ្តល់កម្ចីតាមបច្ចេកវិទ្យាបានក្លាយជាដំណោះស្រាយដ៏មានប្រសិទ្ធភា

កម្ចីទិញផ្ទះដែលផ្តល់ឲ្យដោយធនាគារបានកើនដល់ ៣ ពាន់លានដុល្លារ Bunthoeun Chhut 14/July/2020 14:43

ភ្នំពេញ៖ កម្ចីទិញផ្ទះដែលផ្តល់ឲ្យដោយគ្រឹះស្ថានធនាគារនៅកម្ពុជាបានកើនដល់ចំនួន ៣ ពាន់លានដុល្លារ គិតត្រឹមដំណាច់ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១​ឆ្នាំ ២០២០ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC)